Máy nguyên bản. Chưa sửa chữa gì sdt 0948491919

View more latest threads same category: